Radonsanering – Avfukta24

Radon i hemmet

Radon är en radioaktiv gas som är osynlig för ögat och helt luktfri. I inomhusluften är radon en stor hälsorisk och orsakar ett stort antal lungcancerfall varje år i Sverige.

Sverige har en berggrund som gör att i princip alla byggbara ytor har så mycket radongas i marken att det kan orsaka mätbara radongasvärden i våra byggnader men radon kan också finnas i äldre byggmaterial som blåbetong, granit och vissa tegel. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar husägare att vidta åtgärder för att minska radonhalten om den överstiger 100 bq/m3. Enligt WHO är inomhusradon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.

Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag i kraft i Sverige där referensvärdet för radon i bostäder, allmänna lokaler och arbetsplatser är 200 Bq/m3. Läs mer om den på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Åtgärder vid höga värden av radon

Det enda sättet att upptäcka radon är genom att mäta. För att säkerställa att man inte har skadliga nivåer av radon i boendemiljön krävs därför att man i första steget utför en radonmätning. Visar mätningen låga halter med radon har man säkerställt och dokumenterat ett tryggt boende från förhöjda halter med radon i inomhusluften. Visar mätningen däremot värden över gränsvärdet 200 Bq/m3 så bör en radonutredning utföras med efterföljande saneringsåtgärd med rätt metoder och material.

Corroventa har erfarenhet utifrån mer än 19 000 radonmätningar och vi har levererat utrustning till över 3 000 radonsaneringsprojekt. Vi har stor kunskap och erfarenhet som vi använder när vi projekterar effektiva lösningar med en god totalekonomi för våra kunder.

  Intresseförfrågan

  Lämna intresseförfrågan när du är i behov av krypgrundsavfuktning.

  • Icke bindande

  • Kostnadsfritt hembesök

  Beställ en kostnadsfri besiktning av Avfukta24. Vi kontaktar dig inom kort.

  Våra tjänster

  Wikipedia information om Radon

  Radon Radon är ett grundämne, en radioaktiv ädelgas, med beteckning Rn och atomnummer 86. Den vanligast förekommande isotopen är radon-222, som bildas vid sönderfall av radium-226 och ingår i den sönderfallskedja som börjar med uran-238 och slutar med bly-206. Radon-222, som har en halveringstid på 3,8 dagar, är en gas som sprids lätt från till exempel uran- och radiumhaltig berggrund in i hus. Radongasen i sig är inte farlig, men då den sönderfaller avges skadlig joniserande strålning, främst i form av alfapartiklar. Sönderfallsprodukterna av radon kallas för radondöttrar. Det är radondöttrarna som ger högst konsekvenser mot hälsan.